Monday, December 31, 2012

ಒಮ್ಮೆ

ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಧ್ಯಯನದಿ ಒಮ್ಮೆ
ಭಕ್ತಿಯ ನವ್ಯ ಚಿಂತನ !!

ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ
ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ
ಬಯಕೆಯ ಭವ್ಯ ಭೋಜನ !!

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ
ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕನಸಲ್ಲಿ  ಒಮ್ಮೆ
ಸಂಕೋಚದ ನವ್ಯ ನರ್ತನ !!

ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಮನಸಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ
ಸಂಸಾರದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ !!


No comments:

Post a Comment